Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Grupa Fundamenti marka Fundacji A.R.T. jest spółką o charakterze non-profit, której celem jest przeciwdziałanie przemocy domowej. Realizując nasze działania zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, darczyńców, pracowników, wolontariuszy w celu skutecznej realizacji naszej misji. Chcemy zapoznać Cię z przepisami, które aktualnie obowiązują, tak aby dać Ci pełną wiedzę i poczucie bezpieczeństwa we współpracy z Fundacją.

Podane dane osobowe w zakresie: adres e-mail oraz imię, nazwisko (jeśli zostały udostępnione) przetwarzane są przez administratora danych, którym jest moja fundacja- Fundacja A.R.T. Fundacja A.R.T. (dalej fundacja) z siedzibą w Warszawie (właściciel marek: www.managernaobcasach.pl , www.fundamenti.pl  www.przeciwprzemocy.pl  www.festiwalrodziny.pl www.fundacjaart.pl ) w celu utrzymywania przez mnie z Panią/Panem kontaktu, przesyłania na wskazany adres e-mail informacji o projektach i inicjatywach realizowanych przez moją Fundację oraz współpracujące ze mną organizacje, a także w celu dzielenia się inspiracjami oraz oferowania usług handlowych związanych z działalnością mojej Fundacji oraz partnerów mojej Fundacji.

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na działalność mi. in. organizacji i stowarzyszeń w tym naszej Fundacji. Poza RODO w polskim porządku prawnym obowiązuje też ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), która doprecyzowuje niektóre z zasad ochrony danych osobowych.

W poniższej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie będzie mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko,  adres, telefon, identyfikator internetowy stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.

Administratorzy – Kto przetwarza dane?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja A.R.T., z siedzibą przy ul. Tużyckiej 8 lok. 6, 03-683 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000318649.

Po co zbieramy dane osobowe? – Podstawa i cel przetwarzania.

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa w naszym przypadku to regulaminy i umowy z pracownikami, współpracownikami, wolontariuszami, stypendystami. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić możliwości działania Fundacji A.R.T., a Ty nie mógłbyś korzystać  z naszej pomocy.
 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora czyli Fundację. Ta podstawa przetwarzania dotyczy przypadków, gdy  przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje realizację celów Fundacji takich jak np. propagowanie w społeczeństwie naszej misji, jaką jest przeciwdziałanie przemocy domowej.
 • Twoja dobrowolna zgoda. W naszym przypadku jest to udzielenie interdyscyplinarnej pomocy (psychologicznej, prawnej, terapeutycznej) przez klienta Fundacji A.R.T. lub jego rodzica/opiekuna prawnego. Korzystanie z wsparcia Fundacji nie jest możliwe bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.
 • Prawne zobowiązania, w naszym przypadku jest to np.: przekazanie materiałów na żądanie uprawnionego organu np.: sądu.

Jak przetwarzamy dane osobowe?  – Zasady przetwarzania danych.

Twoje dane w Fundacji przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Po wskazanym w  w/w punkcie okresie czasu dane klienta oraz rodzica/opiekuna prawnego podlegają usunięciu z baz elektronicznych Fundacji A.R.T. lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej.

Czy udostępniamy komuś Twoje dane – Przekazywanie danych.

Twoje dane będą mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z  zapisami umowy oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Szczególnie kontrolujemy naszych podwykonawców i zawieramy stosowne umowy w tym zakresie.

Jakie mam prawa?  – Prawa osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.

Zgodnie z RODO przysługują Ci określone uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas. W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe dziecka, poniższe uprawnienia wykonuje rodzic lub opiekun prawny.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Uprawnienia powyższe przysługują Ci także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Pamiętaj, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądanie ograniczenia zakresu przetwarzania danych lub ich usunięcia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej.

Jeśli nadal mam pytania?

Pod adresem e-mail: projekty@fundacjaart.pl możesz zadać pytanie lub zgłosić uwagi dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Tobota

Prezes Fundacji A.R.T.

Fundacja A.R.T.

Tużycka 8 lok. 6

03-683 Warszawa

NIP 5213521895

E-mail: projekty@fundacjaart.pl

Tel: 601392244