Regulamin Szkoleń

Regulamin Szkoleń

 Regulamin szkoleń otwartych Grupy Fundamenti rejestrowanych pod adresem www.fundamenti.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez Grupę Fundamenti z siedzibą w Warszawie (03-683), ul. Tuzycka 8 lok. 6
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia21.07.2020 r. do odwołania.

 § 2 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1.  Formularz zgłoszeniowy ma formę umowy zawartej pomiędzy osobą zgłaszającą a firmą szkoleniową.
 2.  Informacja o organizowanych szkoleniach przez Grupę Fundamenti przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:
 • oferty – opisu szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz cennikiem, publikowanej na stronie internetowej,

 • działań promocyjno-sprzedażowych.

 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim, w jeden z dwóch sposobów:

 • poprzez wypełnienie on- line formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora i dokonanie opłaty za szkolenie.

 • Poprzez wypełnienie formularza szkoleniowego zamieszczonego na stronie internetowej: http://fundamenti.pl/szkolenia-otwarte/  lub odesłanie go e-mailem na adres biuro@fundamenti.pl

 • Wykonanie tylko jednej z tych czynności nie jest wystarczające do skutecznej rezerwacji miejsca na szkoleniu.

 1. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników danego szkolenia decyduje kolejność wpłat kwoty wymaganej przez Organizatora i umieszczonej w ofercie danego szkolenia.

 2. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Klient.

 3. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń, pod numer 601 39 22 44.

§ 3 Rabaty

 1. Aktualne ceny szkoleń i treningów otwartych prezentowane są na stronie www.fundamenti.pl

 2. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla wybranych Klientów.

 3. Rabat nie jest przyznawany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić osoba zgłaszająca na szkolenie.

 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane w innych serwisach niż na stronie www.fundamenti.pl

§ 4 Warunki płatności

 1.  Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z ofertą zamieszczoną na stronie, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów udzielonych Klientowi.
 2.  Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 3. Po dokonaniu rejestracji na szkolenie poprzez formularz rejestracyjny, osoby, które chcą zarezerwować sobie miejsce na spotkaniu zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie w kwocie i terminie podanym na stronie Organizatora.

 4. Oferta cenowa szkoleń organizowanych przez Grupę Fundamenti tworzona jest w oparciu o system przedpłat, który zakłada niższe ceny dla osób dokonujących płatności w określonych terminach zawartych w ofercie. Warunkiem skorzystania z ceny promocyjnej w przedpłacie jest dokonanie płatności w wyznaczonym przez Organizatorów terminie lub potwierdzenie, że płatność została dokonana w wymaganym terminie.

 5. Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto, na podstawie wystawionej prze z Organizatora faktury pro-forma.

 § 5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2.  Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
 3. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub prowadzącego (kompetencje trenera w zastępstwie będą na tożsamym poziomie merytorycznym). Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

 4. Zwrot wniesionych opłat będzie dokonany na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,

 5. Klient ma możliwość pozostawienia wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, które odbędzie się w późniejszym terminie.

 6. Organizator poinformuje mailem Klienta o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

 1.  Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. Dopuszczalna jest tutaj forma e-mailowa na adres biuro@fundamenti.pl
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:
 • do 21 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Klient ma prawo żądać zwrotu do 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
 • do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Klient ma prawo żądać zwrotu do 50% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
 • w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Klient zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.

      3. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie uprawnia Klienta do możliwości żądania zwrotu kwoty wpłaconej za szkolenie. W tym wypadku wpłacona kwota nie może zostać wykorzystana na poczet innego szkolenia i traktuje się jakby Uczestnik był na spotkaniu.

      4. W każdym czasie Klient może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.

§7 Postanowienia końcowe

1. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.