Laboratorium Zarządzania Zmianą

Laboratorium Zarządzania Zmianą

Celem projektu jest: rozwinięcie umiejętności skutecznego zarządzania w sytuacji zarządzania zmianą  w aspekcie planowania, pozyskania, rozwoju i motywacji zespołu w celu efektywniejszej realizacji celów korporacyjnych.

Problematyka szkoleń Szkoły Doskonalenia i Zarządzania Zmianą jest głównie skierowana do pracowników średniego i wyższego szczebla wychodząc z założenia, że jest to kadra bardzo dobrze merytorycznie przygotowana do swoich zadań zawodowych, natomiast wskutek dynamicznych zmian kultury organizacyjnej istnieje zagrożenie poczucia stabilności i pewności swojej roli zawodowej. Odbija się to niekorzystnie na ich poczuciu własnej wartości, zaangażowaniu i inicjatywie, a tym samym na identyfikacji z firmą i jej celami. Firma pragnie utrzymać w swojej kadrze tych najbardziej wyszkolonych i doświadczonych pracowników, zdając sobie sprawę, że w chwili niepewności, jaką jest okres dynamicznych zmian w organizacji, to właśnie najlepsi pracownicy najszybciej szukają sobie alternatywy zawodowej. Organizacja cyklu szkoleniowego Szkoły Doskonalenia i Zarządzania Zmianą ma za zadanie uspokojenie nastrojów wśród pracowników poprzez wzbudzenie w nich przekonania, iż:

 • Jestem wartościowy dla firmy
 • Zmiana jest szansą dla mojego rozwoju
 • Zmiana jest pozytywna, nie destruktywna
 • Jestem „widoczny” i firmie na mnie zależy
 • Jestem w stanie i wiem jak pomóc szeregowym pracownikom przejść przez proces zmian

Korzyści z uczestnictwa:

 • Zmiana podejścia i umocnienie własnej roli w zespole;
 • Wzmocnienie identyfikacji z firmą jej misją, wizją i strategią;
 • Wzrost świadomości uczestników w zakresie mechanizmów procesu zmiany i rozumienia roli czynników psychologicznych;
 • Wzrost umiejętności wpływu na pracowników i skuteczniejszego realizowania celów;
 • Rozwój umiejętności  twórczego wykorzystywania potencjału intelektualnego własnego i zespołu;
 • Wzrost umiejętności skuteczniejszego wpływania na proces grupowy, zgodnie z zakładanymi celami;
 • Lepsze radzenie sobie w sytuacji silnego napięcia emocjonalnego i niepewności;
 • Rozwój kompetencji w zakresie zarządzania stresem i technik antystresowych;