Dialog motywujący w zarządzaniu

Dialog motywujący w zarządzaniu

Termin

Kategoria:

CEL

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu budowania zaangażowania u pracowników w tym w szczególności:

 • zwiększenia skuteczności rozmów feedbackowych,
 • otrzymania informacji zwrotnej na temat swoich umiejętności,
 • nabycia umiejętności budowania motywacji wewnętrznej,
 • bycia efektywnym menadżerem, nie będąc nachalnym i autokratycznym,
 • zwiększenia otwartości na zmiany organizacyjne,
 • zwiększenia otwartości i zaangażowania w proces rozwoju kompetencji.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu szkolenie uczestnik będzie:

 • świadomy swojej postawy wobec pracowników
 • świadomy wpływu, jaki ma sposób prowadzenia rozmowy na jego opinię o menadżerze i firmie
 • umiał poprawnie otworzyć rozmowę motywacyjną z pracownikiem
 • identyfikował fazy zmiany
 • identyfikował opór pracownika
 • sprawnie posługiwał się narzędziami dialogu motywującego
 • stosował się do zasad komunikacji menadżerskiej
 • zadawał trafne pytania pozwalające dobrze zrozumieć świat pracownika
 • w trakcie rozmowy feedbeckował będzie przejawiał życzliwość, dobre nastawienie i energię – tak, aby pracownik czuł się ważny i bezpieczny
 • radził sobie z trudnym sytuacjami menadżerskimi
 • w jasny, zwięzły i zrozumiały sposób przekazywał potrzebne informacje
 • w zrozumiały sposób udzielał instrukcji
 • umiał poradzić sobie z własnym stresem i napięciem związanym z prowadzeniem dialogu motywującego

Program szkolenia:

 1. Dialog motywujący – geneza, historia metody
  1. Zmiana – fazy, uwarunkowania
  2. Opór w zmianie
  3. Metoda dialogu motywującego jako narzędzie wsparcia zmiany
 2. Umiejętności potrzebne do prowadzenia dialogu motywującego
  1. Budowanie zaangażowania
  2. Przezwyciężanie wycofywania się
  3. Słuchanie – zrozumienie osoby
  4. Podstawowe umiejętności związane z prowadzeniem dialogu
  5. Badanie wartości i celów
 3. Ukierunkowywanie – wyznaczanie celów
  1. Dlaczego ukierunkowywać?
  2. Znajdowanie horyzontu
  3. Kiedy cele są różne?
  4. Testowanie celów
 4. Wywoływanie – przygotowanie do zmiany
  1. Język zmiany
  2. Wywoływanie u osoby motywacji wewnętrznej (jej własnej)
  3. Reagowanie na język zmiany
  4. Reagowanie na język utrzymania status quo i niezgodę
  5. Wywoływanie nadziei i pewności siebie
  6. Pomaganie z zachowaniem postawy neutralnej
 5. Planowanie
  1. Od wywoływania do planowania
  2. Opracowanie planu zmiany
  3. Wzmacnianie zobowiązania do realizacji założonych celów
  4. Wspieranie zmiany
 6. Dialog motywujący w codziennej praktyce
  1. Doświadczanie dialogu motywującego
  2. Uczenie się dialogu motywującego
  3. Stosowanie dialogu motywującego
  4. Integrowanie dialogu motywującego
  5. Empiryczna ocena dialogu motywującego
  6. Dowody empiryczne oraz ewolucja dialogu motywującego
  7. Ocena rozmów motywujących

METODYKA:

Szkolenie poprowadzone zostanie techniką warsztatową. Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 • studium przypadku
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • symulacje
 • scenki, odgrywanie ról
 • dyskusja, wymiana doświadczeń
 • mini-wykład
 • informacje zwrotne od trenera
 • film instruktażowy
 • prezentacja Power Point

Koszt: 800 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00 (każdego dnia)

 

EKSPERCI SZKOLENIA:

zdjecie_czrno_biale_scianka

Radosław Wajler – Magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości, konsultant, trener i business coach. Specjalizuje się w zakresie projektowania szkoleń według podejścia procesowego; posiada bogate doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów treningowych; stosuje efektywne rozwiązania budowania metodyki i prowadzenie zajęć; dba o zapewnienie wysokiej merytorycznej jakości szkoleń i prac doradczych. Opracowuje dynamiczne moduły szkoleniowe; bierze udział w opracowaniu narzędzi i prowadzeniu audytów personalnych, a w tym opracowanie i weryfikację narzędzi badania kompetencji z punktu widzenia biznesu; posiada doświadczenie w kierowaniu organizacjami pozarządowymi oraz budowaniu struktur organizacyjnych i personalnych firm. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podyplomowych studiach zarządzania zasobami ludzkimi oraz na wydziale psychologii.

Terminy