Empowerment – zarządzanie energią i zaangażowaniem

Empowerment – zarządzanie energią i zaangażowaniem

Termin

Kategoria:

CELE SZKOLENIA:

 • Rozwijanie osobistych zasobów i kompetencji.
 • Diagnoza własnego warsztatu lidera – znalezienie możliwych obszarów usprawnień. Analiza profilu osobowości.
 • Poznanie modeli osobowościowych MBTIMyers-Briggs Type Indicator oraz Extended DISC.
 • Rozwój kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji w zespołach.
 • Poznanie technik zarządzania emocjami w zespole, rozwijanie inteligencji emocjonalnej i wpływania na zaangażowanie i energię pracowników.
 • Większa siła oddziaływania na członków zespołu, wypracowanie narzędzi wspierających pracę zespołu. Kształtowanie umiejętności motywowania podwładnych.
 • Lepsze radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego wśród pracowników.
 • Zapoznanie się z różnicami w stylu zarządzania kobiet i mężczyzn w procesie zarządzania energią zespołu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU:

 • Wzmocnienie cech wpływowego menedżera i lidera zespołu w procesie zarządzania energią zespołu..
 • Zwiększenie własnej skuteczności zarządzania zespołem. Większa siła oddziaływania na członków zespołu ich energię i zaangażowanie.
 • Rozwój kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji w swoich zespołach.
 • Większa umiejętność w rozpoznawaniu rozmówcy, jego profilu osobowości i sposobów rozumowania.
 • Większa umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, obniżających energię zespołu.
 • Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu lepszego zarządzania emocjami własnymi i członków zespołu.
 • Umiejętność wpływania na własną i innych motywację do działania.
 • Przeanalizowanie własnej skuteczności działania – znalezienie czynników sukcesu i możliwych obszarów usprawnień.

ZAKRES MERYTORYCZNY:

MODUŁ I

ENERGIA ZESPOŁUPOZNAJ SEKRETY DYNAMICZNYCH, WYSOKOENERGETYCZNYCH ZESPOŁÓW.

 • Energia firmy drzemie w ludziach i zależy od ich indywidualnej energii.  Czynniki warunkujące energię organizacji.
 • Jakie zachowania wyzwalają energię i ją odpowiednio ukierunkowują?
 • Jak  walczyć ze zjawiskami, które ograniczają energię zespołu lub ją marnują?
 • Dwa kluczowe wymiary energii organizacyjne – intensywności oraz jakości wg koncepcji prof. Heike Bruch.
 • Jaka jest  Intensywność – poziom energii oraz jakość – stopień jej ukierunkowania w relacji do celów organizacji.
 • Cztery typowe sytuacje i co one oznaczają dla funkcjonowania zespołu: destrukcja; rezygnacja; samozadowolenie i produktywność.

MODUŁ II

BUDOWANIE AUTORYTETU LIDERA

Budowanie silnej postawy lidera – jako podstawa empoermentu.

 • Identyfikacja własnego stylu przywództwa. Nasza osobowość a wyniki zespołu.
 • Znaczenie autorytetu przywódcy. Jak go budować?
 • Przykłady wybitnych przywódców. Strategie działania i metody wywierania wpływu.
 • Jak pielęgnować wizję sukcesu u siebie i pracowników?
 • Jak dawać wsparcie i budzić zaufanie?
 • Siła osobowości – racjonalny czy emocjonalny.
 • Siła osobowości – intuicyjny czy oparty na zmysłach.

Różnice w stylu przywództwa mężczyzn i kobiet.

 • Kultura płci a systemy zarządzania.
 • Męski i kobiecy styl komunikowania się, zarządzania – jakie zmiany obserwujemy?

PORBLEMY I ICH ROZWIĄZANIA – szukamy winnych czy rozwiązań?

 • Odpowiedzialność za generowanie rozwiązań. Dlaczego warto stosować technikę: „Mam taki problem i trzy możliwości rozwiązań.”;
 • Jak reagować na zgłaszane propozycje – o błędach których możemy z łatwością unikać i nie blokować członków zespołu do zgłaszania rozwiązań/pomysłów;
 • Techniki znajdywania rozwiązań – jak nie blokować własnego umysłu i umysłu członków zespołu – „Od średnich pomysłów do genialnych.”

MODUŁ III

COCREATE & CHALLENGE. PODSTAWOWE ZASADY FORMUŁOWANIA I PRZEKAZYWANIA CELÓW ZESPOŁOWI.

 • Fazy procesu generowania celów.
 • Wizja i cele – dlaczego warto przekazywać wizję organizacji pracownikom?

Komunikacja w procesie przekazywania celów pracownikom

 • Motywacyjny charakter wyznaczania celów – jak przedstawiać cele pracownikom.
 • Bariery i błędy w przekazywaniu informacji o celach i wizji organizacji.
 • Komunikacja perswazyjna w procesie przekazywania informacji o celach – techniki wpływu.

Komunikacja – siła wywierania wpływu w przywództwie.

 • 5 wymiarów skutecznej komunikacji – co każdy kierownik wiedzieć powinien.
 • Jak budować relacje w grupie nastawionej na współpracę i wymianę doświadczeń?

CZY POTRAFIMY WYTWORZYĆ EFEKT SYNERGII:

 • Ukazanie znaczenia pracy zespołowej, jakie czynniki wpływają na wytworzenie efektu synergii w zespole;
 • Pokazanie na praktycznych przykładach jak działa efekt synergii – uczestnicy odczują co to takiego „mózg zespołu” i jakie genialne pomysły może tworzyć przy zachowaniu pewnych warunków brzegowych.
 • Jak wyeliminować/ograniczyć w pracy zespołowej efekt Ringelmanna?;
 • Jak wytworzony efekt synergii wpływa na powstanie tzw. myślenia lateralnego. Techniki wspomagające pracę synergiczną, myślenie lateralne, generowanie pomysłów (zespołowo i indywidualnie);
 • Autorefleksja członków zespołu co do własnego wkładu w pracę zespołową i możliwości samodoskonalenia. Odpowiedzialność własna czy odpowiedzialność zespołowa;

MODUŁ IV

PROFILE OSOBOWOŚCI – jak nasza osobowość wpływa na zaangażowanie i energię zespołu

 • Koncepcja Carla Gustava Junga – dlaczego patrzymy na to samo a widzimy co innego?

MODEL MBTIMyers-Briggs Type Indicator

WYMIARY MODELU MDTI

 • Wymiar E-I- Skąd czerpiesz energię? Gdzie preferujesz kierować swoją uwagę?

Ekstrawersja(Extraversion) i Introwersja (Introversion)

 • Wymiar S-N- W jaki sposób preferujesz gromadzić informację?

Poznanie(Sensing) i Intuicja (iNtuition)

 • Wymiar T-F- W jaki sposób preferujesz podejmować decyzje?

Myślenie,(Thinking) i Odczuwanie (Feeling)

 • Wymiar J-P- Jaki jest Twój styl życia osobistego i zawodowego? Jak sobie radzisz z otaczającym cię światem?

Osądzanie(Judging) i Obserwacja (Perceiving)

Wykorzystanie typologii osobowości w rozwoju własnym i członków zespołu.

 • Dopasowanie i dostrojenie. Umiejętność wejście w świat drugiej osoby. Siła dopasowania w generalnej postawie ciała, tonie głosy, szybkości mówienia, nastroju…

MODUŁ V

JAK MOTYWOWAĆ I PRZEWODZIĆ W SZYBKO ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE?

 • Co ludzi motywuje do efektywnej pracy? Profile osobowości a energia do działania
 • Motywacja „do” i „od”
 • W jaki sposób szef swoim stylem komunikacji może motywować lub demotywować?
 • Teorie motywacji i ich przełożenie praktyczne: Maslow, Herzberg, Kohn, Drucker.
 • Przekazywanie zespołowi skutecznych narzędzi automotywacji.
 • Diagnozować rzeczywistość i jej wpływ na motywację zespołu.
 • Spójność wewnętrzna jako stymulator działania indywidualnego i zespołowego.

Celebrate – świętowanie osiągnięć jako jeden z elementów motywacyjnych.

 • Sztuka świętowania i jaj wpływ na zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę.
 • Jak przekazywać informację o sukcesach?
 • Nastawienie na wyniki: współpraca czy rywalizacja?

Jak zarządzać i motywować każde pokoleniem?

 • Motywacja – jak zrozumieć siebie i innych. Cztery pokolenia – wartości kiedyś i dzisiaj.
 • Cztery pokolenia – cztery różne aspekty motywacji.
 • Nowe pokolenia – pokolenie X, Y ich wartości i styl działania.
 • Intermentoring – symbol współczesności.

CZY GRAMY WYGRAJ – WYGRAJ:

 • Uświadomienie znaczenia gry win-win w pracy zespołowej i jakie są psychologiczne podstawy stosowania w życiu gier opartych nie na zasadzie win-win;
 • Znaczenie otwartej komunikacji do wytworzenia gry win-win w zespole. Kluczowe czynniki skutecznej komunikacji w grze win-win;
 • Win-win a model efektywnej współpracy w zespole.

MODUŁ VI

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI – JAK ROZWIJAĆ W SOBIE INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ I SKUTECZNIE PRZEWODZIĆ LUDZIOM.

 1. Emocje – ich znaczenie w procesie zarządzania energią i zaangażowaniem pracowników
  • Inteligencja emocjonalna – jak ją w sobie rozwijać.
  • Jak emocje wpływają na nasz sposób myślenia i jak nasz sposób myślenia wpływa na emocje?
  • Osobowość a emocje. Co modele MBTI i Extended DISC mówią o emocjach – właściwości zarządzanie emocjami dla każdego typu osobowości.
  • Znaczenie emocji „pozytywnych i negatywnych”. Umiejętność budowania wypowiedzi i wykorzystania języka emocji.
  • Zdolność rozpoznawania emocji w zespole. Emocje podnoszące energię i ją osłabiające.
  • Model zarządzania emocjami: Rozpoznanie – Rozumienie – Kierowanie.
 2. Jak wzbudzać u innych pozytywne emocje?
  • Emocje pozytywne a energia zespołu.
 3. Zdolność do podejmowania działań w oparciu o informację uzyskaną z emocji.
  • Jak emocje wpływają na decyzje jakie podejmujemy?

METODOLOGIA PRACY:

 • Szkolenie prowadzone jest metodami interaktywnym, do każdego modułu dopasowany jest zestaw ćwiczeń, gier, casów, które w jak najlepszy i obrazowy sposób przybliżają, pomagają zrozumieć przedstawiane materiał i pomagają przećwiczyć najbardziej przydatne umiejętności;
 • W trakcie szkolenia uczestnicy zagrają w dwie gry strategiczne, które pomogą im zrozumieć i wdrożyć kluczowe umiejętności związane z skutecznym przywództwem;
 • Szkolenie ilustrowane jest ciekawymi przykładami przedstawiającymi prezentowany materiał;
 • Uczestnicy mają możliwość w trakcie szkolenia przeanalizowania własnych sposobów działania, znalezienia obszarów do doskonalenia;
 • Uczestnicy dokonają analizy własnej osobowości na podstawie testu „Profil osobowości” Florence Littauer.

Szkolenia odbywają się głownie w formie warsztatowej: 80% czasu – część warsztatowa –ćwiczenia aktywizujące uczestników, 20% czasu – część wykładowa – prezentacja treściteoretycznych.

 1. INTERAKTYWNY WYKŁAD – angażujący uczestników do wspólnego wyciągania wniosków i odpowiadania sobie na kluczowe pytania wpływające na nasz sukces w sprzedaży.
 2. ĆWICZENIA INDYWIDUALNE. Ćwiczenia indywidualne sprzyjają autorefleksji, autodiagnozie.
 3. ĆWICZENIA W ZESPOŁACH/GRUPACH. Ćwiczenia w grupach 3-5 osobowych sprzyjają wymianie doświadczeń, angażowaniu się w poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań, motywują do zastosowania rozwiązań w praktyce.
 4. WYKORZYSTNIE FLIPCHARTA – MAPA MYSLI
  Wykorzystanie „mapy myśli” do opisu technik i wniosków z poszczególnych ćwiczeń na flipcharcie.
 5. DRZEWO DECYZYJNE – technika wykorzystywana na etapie wprowadzeni trenerskiego do omawianego zagadnienia.
 6. CASE STUDY.
 7. ODGRYWANIE RÓL W TZW. GNIAZDACH
  Metoda szkoleniowa stosowana w większych liczebnie grupach szkoleniowych (do 30 osób) gdzie ogromnie istotny jest warsztatowy charakter szkolenia. Każdy uczestnik może przećwiczyć omawiany materiał i uzyskać informację zwrotną od obserwatora na podstawie karty obserwacji.
 8. DYSKUSJA.Dyskusje przebiegają w co najmniej trzech różnych wariantach w zależności od roli jaką odgrywa w nich prowadzący.
 9. HENDAUTY – OPISY ćwiczeń, ról, analizy przypadków. Konieczne jest do ćwiczeń, case study przygotowywanie precyzyjnych opisów, aby szkolenie przebiegało jak najbardziej efektywnie.
 10. BURZA MÓZGÓW. Burza mózgów jest jedną z tzw. metod heurystycznych. Są to metody twórczego rozwiązywania problemów, poszukiwania rozwiązań.
 11. METAFORY, HISTORIE, PRZYKAŁDY DOBRYCH PRAKTYK, INSPIRUJĄCE CYTATY.

Koszt: 800 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00 (każdego dnia)

 

Eksperci Szkolenia:


Dorota Jaślan

Od dwunastu lat realizuje projekty doradcze i szkoleniowe dla stałych klientów: programy rozwoju kompetencji kadry zarządzającej, wdrażania zmian w organizacji, warsztaty train the trainer. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada bogatą wiedzę z zakresu rozwoju osobowości, zarządzania zmianą, technik rozwiązywania sytuacjach konfliktowych. Doświadczenie menedżerskie, zarządzała działem szkoleń firmy Zibi sp. z o.o., w latach 2006 – 2009 członek zarządu Fundacji Centrum Promocji Kobiet. Do czerwca 2011 Przewodnicząca Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Współpracowała w opracowaniu projektu budowania i zarządzania modelowej organizacji non-profit z uwzględnieniem najlepszych praktyk: Women of the New Century – Model Organization Working for Women. Projekt realizowany przez Fundację Centrum Promocji Kobiet i Algonquin College w Kanadzie. Ekspert projektu „Enter. Partnerstwo na rzecz telepracy, przedsiębiorczości i równouprawnienia”. Wystąpienie na I Kongresie Kobiet w panelu Kobiety na rynku pracy czerwiec 2009 – Sala Kongresowa PKiN pt. „Autoprezentacja kobiety i mężczyźni”

Terminy