Kierowanie zespołem

Kierowanie zespołem

Termin

Kategoria:

Cele szkolenia:

 • Poznanie i doprecyzowanie roli oraz zadań menedżera;
 • Budowanie swojej pozycji w zespole
 • Zidentyfikowanie własnego dominującego stylu kierowania;
 • Poznanie strategii elastycznego przywództwa;
 • Udzielania informacji zwrotnych podwładnym na temat wykonywanej pracy
 • Delegowanie zadań w zależności od stopnia dojrzałości pracowników
 • Zarządzania przez cele i zadania
 • Sytuacyjne zarządzanie pracownikami (według modelu K. Blancharda)
 • Doskonalenie umiejętności kierowania poprzez indywidualne rozmowy z podwładnymi;
 • Rozwinięcie umiejętności zarządzania przez cele i zadania;
 • Rozwinięcie umiejętności motywowania podwładnych.
 1. Od grupy do zespołu
  • Grupa, zespół, grupy nieformalne
  • Efektywne zarządzanie – jak, gdzie z kim
  • Teorie zarządzania i ich konsekwencje w praktyce kierowania
  • Dojrzałość zespołu i dojrzałość menadżerska
 2. Proces grupowy a działanie zespołu
  • Cele – od strategii do operacji
  • Role zespołowe wg Belbina
  • Kontrakt zespołowy
  • Struktury nieformalne – ukierunkować czy z nimi włączyć
  • Model Leonciego – dysfunkcje w pracy zespołowej
  • Otoczenie zespołu
 3. Tworzenie efektywnego zespołu
  • Rola oczekiwana, wypełniana, postrzegana, rzeczywista
  • Style społeczne/osobowości w kontekście pracy zespołowej
  • Odpowiedni dobór członków zespołu do zadań
  • Współdziałanie i efekt synergii
  • Od pozytywności do produktywności zespołowej
  • Dynamika zespołu – kooperacja i rywalizacja
 4. Motywowanie zespołu – budowanie pozytywności
  • Jak motywować – teorie motywacji w praktyce
  • Bodźce i ich odpowiednie  stosowanie
  • Rozpoznanie indywidualnych wzorców motywacyjnych
  • Potrzeba uznania jako główny napęd budujący zaangażowanie
  • Matryca motywatorów dostępnych w danej organizacji
 5. Skuteczne delegowanie zadań – główne zasady.
  • Przygotowanie do delegowania zadań.
  • Macierz delegowania
   1. Wyznaczenie obszaru zdań do delegowania – nasze cele i priorytety.
   2. Ocena kompetencji pracownika przed delegowaniem zadania.
 6. Sztuka rozwiązywania konfliktów w zespole.
  • Koło konfliktów Moore’a
   1. Określanie podłoża konfliktu.
  • Strategie radzenia sobie z konfliktem w zespole.

zdjecie_czrno_biale_scianka

EKSPERCI SZKOLENIA: Radosław Wajler – Magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości, konsultant, trener i business coach. Specjalizuje się w zakresie projektowania szkoleń według podejścia procesowego; posiada bogate doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów treningowych; stosuje efektywne rozwiązania budowania metodyki i prowadzenie zajęć; dba o zapewnienie wysokiej merytorycznej jakości szkoleń i prac doradczych. Opracowuje dynamiczne moduły szkoleniowe; bierze udział w opracowaniu narzędzi i prowadzeniu audytów personalnych, a w tym opracowanie i weryfikację narzędzi badania kompetencji z punktu widzenia biznesu; posiada doświadczenie w kierowaniu organizacjami pozarządowymi oraz budowaniu struktur organizacyjnych i personalnych firm. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podyplomowych studiach zarządzania zasobami ludzkimi oraz na wydziale psychologii.

Koszt: 800 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00 (każdego dnia)

Terminy