Komunikować, czy komunikować się? Jak budować mosty zamiast murów?

Komunikować, czy komunikować się? Jak budować mosty zamiast murów?

Termin

Kategoria:

W dowolnym języku nie powiesz niczego innego ponad to, kim jestem.
Ralph Waldo Emmerson

CELE SZKOLENIA:

 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i budowania dobrych relacji z otoczeniem osobistym i zawodowym;
 • Budowanie umiejętności konstruktywnego porozumiewania się;
 • Wykształcenie u uczestników umiejętności aktywnego słuchania, zadawania pytań, poznania narzędzi kierowania rozmową;
 • Diagnoza własnego stylu komunikowania, weryfikacja mocnych i słabych stron własnych umiejętności i wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów pojawiających się w procesie komunikacji.
 • Budowanie komunikacji nastawionej na dialog – budowanie dobrego nastawienia do siebie nawzajem, asertywnego wyrażania zdania z szacunkiem dla drugiej osoby.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Wzrost umiejętności komunikacyjnych zadawanie pytań, aktywne słuchanie, budowanie argumentacji, precyzja wypowiedzi.
 • Nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy i dopasowania się do rozmówcy
 • Większa pewność siebie w kontaktach interpersonalnych.
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – szkolenia i nastawienie na rozwój osobisty jako jeden z elementów zapobiegania wypaleniu.
 • Diagnoza własnego warsztatu – znalezienie możliwych obszarów usprawnień w obszarze komunikacji interpersonalnej.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

MODUŁ I

ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI – UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA I KLAROWNEGO WYPOWIADANIA SIĘ.

 • Pętla komunikacji – forma i treść wypowiedzi.
 • Zadawanie pytań – jak, jakie, kiedy i dlaczego zadawać pytania? Dlaczego pytający kontroluje przebieg rozmowy?
  • Słuchanie i wyrażanie zrozumienia – Jak być dobrym słuchaczem? 5 zasad dobrego słuchacza.
  • Parafraza – narzędzie słuchania i budowania kontaktu. Jak parafrazę naturalnie wykorzystywać?

MODUŁ II

ZROZUMIAŁE I KLAROWNE WYPOWIADANIE SIĘ.

Granice mojego języka wyznaczają mi granice mojego świata.

Ludwig Wittgenstein

 • Konstrukcja wypowiedzi – kto jest odpowiedzialny za komunikat odbiorca czy nadawca?
 • Forma i treść – narzędzia skupiania uwagi na naszej wypowiedzi. Jak budować wewnętrzną spójność i wiarygodność?
 • Dopasowanie na poziomie werbalnych pozawerbalnym do słuchacza. Poziomy dostrajania: słowa, głos, mowa ciała.
 • Jak szybko i skutecznie budować argumentację? Jak budować wypowiedź, aby być przekonywującym?
 • Techniki kontrolowania zrozumienia przez słuchacza naszej wypowiedzi.

MODUŁ III

NARZĘDZIA BUDOWANIA ZROZUMIENIA

Dwa monologi nie tworzą dialogu.
Jeff Daly

 • Od zrozumienia innych do bycia zrozumianym – jak rozumieć innych nie tracąc własnych poglądów.
 • Strategiczne błędy w słuchaniu, które utrudniają/uniemożliwiają wejście w kontakt z drugim człowiekiem.
 • Co nam utrudnia słuchanie i „widzenie rzeczywistości” – pułapki naszego umysłu – dostępność schematów, rola kontekstu, efekt uporczywości, heurystyki wydawania sądów.
 • Nasze przeświadczenia i przekonania i ich wpływ na analizę wypowiedzi w komunikacji interpersonalnej.

MODUŁ IV

KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA.

 • Kultura dyskusji, wypowiedzi. Jak okazujemy sobie nawzajem szacunek?
 • Dialog. Jak mówić by chcieli nas słuchać, jak słuchać by chcieli do nas mówić?
 • Zostań tropicielem słów/mowy ciała/głosu.
 • Analiza słów – co chcesz powiedzieć, a co mówisz?
 • Jak rozpoznać nastawienia do drugiego człowieka analizując mowę werbalną i pozawerbalną?
 • Alfabet komunikacji – postawa, gesty i ich znaczenie. Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych.

MODUŁ V

BŁĘDY W KOMUNIKACJI – CO NISZCZY RELACJE?

 • Osądzanie – krytykowanie, obrażanie, ocenianie, chwalenie w celu manipulowania.
 • Decydowania za innych – grożenie, rozkazywanie, moralizowanie, zadawanie niewłaściwych pytań.
 • Uciekanie od cudzych problemów – doradzanie, zmienianie tematu, logiczne argumentowanie, pocieszanie.

MODUŁ VI

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI  W PROCESIE KOMUNIKACJI.

 • Poczucie własnej wartości i jej wpływ na nastawienie do drugiego człowieka.
 • Poczucie własnej wartości – wewnętrzna spójność i spójność komunikatów wysyłanych do odbiorcy.
 • Narzędzia budowania wewnętrznej wartości, śmiałości i zdecydowania.

MODUŁ VII

ZACHOWANIA ASERTYWNE W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ.

 • Obszary asertywności.
 • Jeżeli musisz powiedzieć „nie”
 • Funkcje i konsekwencje zachowań asertywnych. Terytorium psychologiczne – pojęcie granic osobistych.
 • Negatywne konsekwencje komunikacji nieasertywnej opartej na manipulacji, unikach, uleganiu i agresji.
 • Krytyka, pochwały i asertywność – co to jest komunikat „ja” i „ty” w wyrażaniu naszej opinii.
 • Jak budować w sobie asertywność oraz odnaleźć własny styl komunikowania?

EKSPERCI SZKOLENIA:

Dorota Jaślan – Trener, doradca. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od czternastu lat realizuje projekty doradcze i szkoleniowe dla stałych klientów: programy budowania zespołów, rozwoju umiejętności i kompetencji kadry zarządzającej, warsztaty train the trainer. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, efektywności osobistej, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, zarządzania zmianą. Od 1999 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Posiada doświadczenie menedżerskie, zarządzała działem szkoleń firmy Zibi SA. W latach 2006 – 2009 członek zarządu Fundacji Centrum Promocji Kobiet. Do czerwca 2011 roku Przewodnicząca Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Prelegentka Pierwszego Kongresu Kobiet – „Autoprezentacja kobiet w biznesie”.

Radosław Wajler – Magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości, konsultant, trener i business coach. Specjalizuje się w zakresie projektowania szkoleń według podejścia procesowego; posiada bogate doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów treningowych; stosuje efektywne rozwiązania budowania metodyki i prowadzenie zajęć; dba o zapewnienie wysokiej merytorycznej jakości szkoleń i prac doradczych. Opracowuje dynamiczne moduły szkoleniowe; bierze udział w opracowaniu narzędzi i prowadzeniu audytów personalnych, a w tym opracowanie i weryfikację narzędzi badania kompetencji z punktu widzenia biznesu; posiada doświadczenie w kierowaniu organizacjami pozarządowymi oraz budowaniu struktur organizacyjnych i personalnych firm. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podyplomowych studiach zarządzania zasobami ludzkimi oraz na wydziale psychologii.

Alina Gorczyńska – Trener, konsultant, wykładowca akademicki, praktyk biznesu (15 lat w branży finansowej); Ekspert ds. szkoleń i projektów doradczych z zakresu jakości obsługi Klienta oraz sprzedaży dla branży finansowej.

Z wykształcenia jest ekonomistą i bankowcem. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomii kierunek Organizacja i Zarządzanie oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie. Praktyk biznesu, posiada ponad 10 letnie doświadczenie związane z pracą w instytucjach finansowych (bankowość i ubezpieczenia), m. in: Specjalista ds. kredytów – Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie, Naczelnik Wydziału Obsługi Ludności – Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie O/Lublin, Audytor wewnętrzny – PBK SA w Warszawie / BPH SA w Warszawie, Manager – Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA Życie, Inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej – ZUS O/Lublin.

Ukończyła ponadto studia podyplomowe Trener biznesu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. Od wielu lat trener biznesu, konsultant. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe, rocznie przeprowadza ponad 800 godzin zajęć szkoleniowo-warsztatowych.

Szkolenie poprowadzi jeden z ekspertów.

Koszt: 200 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00

 

Terminy