Praktyka pracy ze Osobą Stosującą Przemoc

Praktyka pracy ze Osobą Stosującą Przemoc

Termin

Kategoria:

„Nie dawaj młodemu mężczyźnie broni do ręki, zanim nie nauczy się tańczyć” R.Bly

 

Celem warsztatu jest

Celem głównym programu jest podniesienie skuteczności specjalistów pracujących na rzecz osób uwikłanych w zjawisko Przemocy w Rodzinie, szczególnie w obszarze pracy z Osobami Stosującymi Przemoc (OSP).

Zakładane rezultaty:

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności specjalistycznych a w efekcie gotowości, motywacji specjalistów niezbędnych do podejmowania i prowadzenia działań w obszarze pomocy / interwencji na rzecz osób uwikłanych w zjawisko Przemocy w Rodzinie, szczególnie OSP.

Program szkolenia:

Specyfika pracy w oparciu o Lokalny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – aktualne uregulowania prawne i administracyjne, obszar działania, beneficjenci, zasoby, trudności.

Charakterystyka Osoby Stosującej Przemoc, metody i sprawdzone praktyki w pracy – analiza przypadków, praktyka pracy z OSP.

Analiza i wymiana dobrych praktyk w pracy na odległość w realiach ograniczeń w kontaktach osobistych.

Wnioski, rekomendacje.

Metoda:

Główną metodą jest warsztat pracy grupowej wzbogacony o formy Superwizji grupowej, dający możliwość wymiany informacji i uczenia się na podstawie doświadczeń innych. Praca zawierać będzie również elementy superwizji pośredniej – służącej podnoszeniu kompetencji poszczególnych osób. Praca na podstawie: analiz przypadku, moderowanej dyskusji, odgrywania ról, wykład ograniczony do niezbędnego minimum

 

Prowadzący: Robert Smyczyński

 

Szkolenie może zostać przeprowadzone w formule zamkniętej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Każde szkolenie poprzedza analiza potrzeb potencjalnego zleceniodawcy, jak również doprecyzowanie szczególnych potrzeb potencjalnych uczestników. Szkolenia podlegają ewaluacji wraz z rekomendacjami. 

Terminy