SKUTECZNOŚĆ W KIEROWANIU ZESPOŁEM

SKUTECZNOŚĆ W KIEROWANIU ZESPOŁEM

Termin

Kategoria:

Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji w świadomym zarządzaniu zadaniami w czasie, planowania i zarządzania priorytetami, a także nabycie i utrwalenie wiedzy, oraz doskonalenie umiejętności motywowania szczególnie pozafinansowego pracowników do osiągania wyznaczanych celów biznesowych.

 

        1. Potrafię się zorganizować – organizacja czasu pracy

 • Reguły związane z proaktywnym zarządzaniem sobą
 • Nawyki i ich podatność na zmiany
 • Gospodarowanie czasem, czyli eliminowanie tzw. złodziei czasu
 • Rytm aktywności – krzywa zakłóceń i efekt piły
 • Zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni

 

 1. Wiem od czego zacząć… – ustalanie celów i zarządzanie priorytetami
 • Dobrze sformułowany cel
 • Cele i szczegółowe i ich specyfikacja
 • Umiejętność stawiania priorytetów – ważność a pilność zadań
 • Ustalanie priorytetów – zasada Pareto i metoda ABC
 • Ustalanie ważności i pilności zadań – siatka wg modelu Eisenhowera

 

 1. Kierowanie grupą czy zespołem? Wyznaczniki pracy lidera
 • Podobieństwa i różnice zespołu i grupy
 • Kierowanie członkami zespołu, czy indywidualnymi osobami?
 • Zależności zadanie – zespół – jednostka (koncepcja wg J. Adair)
 • Style zarządzania i dojrzałość pracowników
 • Wybór stylu zarządzania do sytuacji

 

 1. Budowanie autorytetu lidera grupy?
 • Własny styl komunikowania i budowania relacji z otoczeniem
 • Idealny szef – portret z uwzględnieniem cech i kompetencji
 • Poziomy autorytetu przywódcy
 • Budowanie autorytetu w oczach pracowników
 • Dopasowanie stylu komunikacji i zarządzania do zachowań pracowników i sytuacji

 

 1. Motywowanie pracowników
 • Motywacja a inspiracja
 • Motywacja własna i pracowników
 • Motywowanie wg hierarchii potrzeb A. Maslowa
 • Praktyczne pomysły na motywowanie
 • Demotywatory, czyli ograniczenie czynników destrukcyjnych

 

 1. Monitorowanie pracy i udzielanie informacji zwrotnej
 • Monitorowanie zadań
 • Przygotowanie się do rozmowy dot. realizacji zadań
 • Zasady udzielania motywującej informacji zwrotnej
 • Koncentracja na efektach pracy a nie na osobowości pracowników
 • Opracowanie wspólnego planu działania i poprawy jakości
 • Postępowanie w trudnych sytuacjach z pracownikami

 

 Ekspert – Wojciech Szymczak

W.Szymczak.oficjalneW latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu. Następnie (1992 – 1998) działalność menedżerska: sprzedaż bezpośrednia, dyrektor grup sprzedażowych, organizacja i zarządzanie regionem sprzedaży. Od 16 lat konsultant i trener zarządzania. Prowadzi zajęcia dla firm biznesowych, agencji rządowych, urzędów administracji centralnej, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Danii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec i USA. Doradca i asesor w programie certyfikacji trenerów EDEXEL

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, oraz International Coaching Community. Absolwent między innymi Incident Counterterrorism Training – Group Management Seminar organizowany przez rząd Stanów Zjednoczonych i rząd RP

Jako politolog (absolwent Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW) ma spojrzenie na organizację jako strukturę społeczną, która umiejscowiona jest w szerszym kontekście.

Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i przeprowadzaniu ludzi przez zmiany w organizacji, budowaniu poczucia własnej wartości, rozwoju kompetencji  menedżerskich. Specjalnym „konikiem” jest savior-vivre w biznesie z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Koszt: 800 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00 (każdego dnia)

Terminy