Zarządzanie zespołem- szkolenie dla średniej kadry kierowniczej/ szkolenie on-line

Zarządzanie zespołem- szkolenie dla średniej kadry kierowniczej/ szkolenie on-line

Termin

Kategoria:

Przebieg szkolenia

CEL SZKOLENIA

 • Budowanie pozycji lidera w zespole po awansie wewnętrznym
 • Poznanie i doprecyzowanie roli oraz zadań menedżera

KORZYŚCI

 • Zidentyfikowanie własnego dominującego stylu kierowania
 • Doskonalenie udzielania informacji zwrotnych podwładnym na temat wykonywanej pracy
 • Rozwinięcie umiejętności delegowania zadań w zależności od stopnia dojrzałości pracowników
 • Doskonalenie zarządzania przez cele i zadania
 • Doskonalenie sytuacyjnego zarządzania (według modelu K. Blancharda)
 • Doskonalenie umiejętności kierowania poprzez indywidualne rozmowy
  z podwładnymi
 • Rozwinięcie umiejętności motywowania podwładnych
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

METODY

 • Warsztat online – do wyboru Zoom lub MS Teams
 • Indywidualna praca – pre-work przed szkoleniem
 • 4 spotkania online
 • Sesja indywidualna po zakończeniu szkolenia dla każdego uczestnika
 • Zgłoszenie na stronie

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

Moduł 1 – Tożsamość lidera – jak się odnaleźć w nowej roli

 • Kolega, szef, lider, kierownik czy przywódca?
 • Współczesne teorie zarządzania w organizacjach
 • Rodzaje klasycznych styli zarządzania wg. Kurta Lewina
 • Konsekwencje, zalety i zagrożenia związane z każdym stylem – poszukiwanie najlepszego rozwiązania
 •  

Moduł 2 – Koncepcja przywództwa sytuacyjnego wg Blanchard’a

 • Dlaczego jeden styl zarządzania nie sprawdza się dla wszystkich członków zespołu?
 • Elastyczne przywództwo – omówienie koncepcji Harseya Blancharda oraz testu z pre – worku
 • Model elastycznego przywództwa i jego wartość dodana w zarządzaniu
 • Przegląd 4 poziomów dojrzałości pracownika wg Blanchard’a
 • Różnice potrzeb rozwojowych pracownika w zależności od poziomu dojrzałości
 • Równowaga stylów zarządzania
 • Jak dopasować styl i zadania do kompetencji pracownika
 • Kiedy możemy mówić o prawdziwym delegowaniu i komu delegować a komu przekazywać zadania

 

Dzień 2

 Moduł 3: Jeden zespół – jeden cel – istota, znaczenie i rola pracy zespołowej

 • Czym zespół jest i nie jest ? (zespół a grupa – istotne różnice)
 • Praca zespołowa i jej znaczenie
 • Zespół jako klucz do sukcesu firmy
 • Jak stawiać cele – SMARTER

Moduł 4: Motywowanie pracowników

 • Rola motywacji w zarządzaniu ludźmi
 • Co motywuje ludzi do działania – potrzeby psychologiczne
 • Rozpoznawanie pozafinansowych potrzeb pracowników
 • Dbanie o rozwój pracowników – narzędzia rozwoju: coaching, mentoring, instruktaż, trening, szkolenia
 • Modele rozmowy o celach GROW, OSCAR
 • Jak delegować, monitorować i egzekwować zadania

 

 Dzień 3

Moduł 5: Zespół rozproszony – narzędzia i metody ułatwiające zarządzanie

 •  Rodzaje, struktura i częstotliwość spotkań wspierających pracę z zespołem rozproszonym (w oparciu o praktyki agile)
 • Wirtualne listy zadań i tablice Kanbanowe jako sposób na transparentność celów i zadań w zespole oraz angażujące planowanie (pokaz wybranych narzędzi),
 • Przydzielanie zadań w zespole rozproszonym – jak optymalnie wykorzystać potencjał wszystkich członków zespołu? (w oparciu o praktyki autonomicznych zespołów rozproszonych pracujących w kulturze agile)
 • „Pracuj na mocnych stronach” – analiza swojego zespołu pod kątem kompetencji i preferencji dotyczących realizacji zadań (mapa mojego zespołu rozproszonego, zaplanowanie mikro-zmian w podziale zadań w oparciu o wnioski z ćwiczenia)

Moduł 6: Zarządzanie wartościami w organizacji

 • Klasy wartości
 • Hierarchie wartości
 • Planowanie rozwoju w kontekście wartości
 • Wartości a podejmowanie decyzji
 • Rozmowa o wartościach – elementy NVC (komunikacja bez przemocy Rosenberga)

 

 Dzień 4

Moduł 7: Konstruktywny feedback – udzielanie informacji zwrotnych

 • Definicja informacji zwrotnych i ich zastosowanie
 • Chwalenie, krytyka a informacja zwrotna
 • Wzmacnianie zachowań pozytywnych
 • Informacja zwrotna jako motywator
 • Ćwiczenie metod udzielania informacji zwrotnych: FUKO, NVC

Moduł 8: Zarządzanie zmianą w pracy menedżera

 •  Definicja zmiany i jej fazy
 • Jak rozpoznać, w której fazie jest współpracownik
 • Narzędzia lidera przeprowadzania pracowników przez zmianę
 • Expose
 • Praca z oporem
 • Utrwalanie nowych nawyków

Podsumowanie szkolenia

 • Podsumowanie całego szkolenia
 • Indywidulany plan rozwoju

 

 

 

Ekspert:

Ewelina Gałęzowska Szomborg

Doświadczony Trener Biznesu, zwolenniczka zwinnego zarządzania – Agile Coach, akredytowany Coach ICF. Prowadzi szkolenia podnoszące umiejętności kierownicze (efektywne przywództwo, budowanie zespołów, motywowanie do pracy, Scrum, Agile Leadership) jak i umiejętności osobiste (autoprezentacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem i emocjami, zarządzanie sobą w czasie, techniki twórczego rozwiązywania problemów, komunikacja interpersonalna, współpraca w zespole, inteligencja emocjonalna).

Szkolenia prowadzi od 2008 roku. W swojej trenerskiej karierze przeprowadziła ponad 660 dni szkoleniowych na sali oraz ponad 220 godzin szkoleń on-line typu dystans learning.

 • Agile Coach – wspiera organizacje i zespoły nad rozwojem w kierunku zwinności, pomaga w podejmowaniu decyzji i szukaniu rozwiązań w obszarach związanych ze zwinnym wytwarzaniem produktów. Założycielka Agile Hats, gdzie jest odpowiedzialna za miękką, psychologiczną część pracy w zespołach – uświadamia wagę współpracy i inspiruje do sprawniejszej, otwartej komunikacji. Ukończyła akredytowane szkolenie Agile PM Foundation, Management 3.0, Certificated Scrum Master Scrum Study.
 • Dyplomowany Trener Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. W swojej trenerskiej karierze przeprowadziła ponad 660 dni szkoleniowych. Prowadzi szkolenia podnoszące umiejętności kierownicze: Management 3.0., Agile dla zespołów, Facylitacja spotkań, Narzędzia coachingowe, Budowanie zespołów, Motywowanie do pracy. Współpracuje z zespołami w obszarach rozwoju umiejętności osobistych: komunikacji interpersonalnej i zespołowej, Asertywności w komunikacji z interesariuszami. Prowadzi warsztaty wykorzystując Design Thinking, Lego Serious Play, metod twórczego rozwiązywania problemów.
 • Coach ACC ICF Global – praktyk prowadzenia sesji coachingu indywidualnego, zespołowego i grupowego. Poza akredytowanym przez ICF kursem Mistrz Coachingu, szkoliła się także jako Caoch w Centrum Podejścia Zorientowanego na Rozwiązaniach, w Coach Wise, oraz w Centrum CBT, gdzie ukończyła kurs Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Jest także certyfikowanym coachem metody Action Learning oraz medoratorem Design Thinking.

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 8.30- 14.00

Koszt: 1500 zł ( zw VAT)/ osoba

W cenie:

 1. Przeprowadzenie 4 bloków. Termin zostanie ustalony z grupą (minimum 8- 10 osób)
 2. Zadania przed i po szkoleniu
 3. Konsultacje indywidualne z Trenerem (obowiązuje do 2 m-cy po zakończeniu szkolenia)

 

 

Terminy