Zostałem Kierownikiem i co dalej ?! ABC nowego Kierownika

Zostałem Kierownikiem i co dalej ?! ABC nowego Kierownika

Termin

Kategoria:

Cele szkolenia:

 • Poznanie i doprecyzowanie roli oraz zadań menedżera;
 • Budowanie swojej pozycji w zespole po awansie wewnętrznym;
 • Zidentyfikowanie własnego dominującego stylu kierowania;
 • Udzielanie informacji zwrotnych podwładnym na temat wykonywanej pracy
 • Delegowanie zadań w zależności od stopnia dojrzałości pracowników
 • Zarządzanie przez cele i zadania
 • Sytuacyjnego zarządzania pracownikami (według modelu K. Blancharda)
 • Doskonalenie umiejętności kierowania poprzez indywidualne rozmowy z podwładnymi;
 • Rozwinięcie umiejętności zarządzania przez cele i zadania;
 • Rozwinięcie umiejętności motywowania podwładnych.

1)      Rola menedżera

a)      Zostałem kierownikiem i co dalej?

b)      Być zwierzchnikiem czy liderem?

c)      Cele i zadania kierownika w praktyce

2)      Mój naturalny styl kierowania

a)      Ukierunkowanie strategiczne

b)      Ukierunkowanie operacyjne

c)      Angażowanie

d)      Forsowanie

e)      Styl kierowania a konsekwencje dla zespołu

f)       Moje mocne strony i obszary do poprawy

g)      Sytuacyjne podejście do stylu kierowania

h)      Dojrzałość i kompetencje zespołu a styl kierowania

3)      Komunikacja jako podstawowe narzędzie kierowania zespołem

a)      Co to znaczy komunikować się

b)      Kanały komunikacji wg A. Mehrabiana

c)      Bariery komunikacji

d)      Trudna sztuka zadawania pytań pracownikom

e)      Dopasowanie się w komunikacji

f)       Budowanie i rozszerzanie wpływu poprzez komunikację

4)      Delegowanie i przekazywanie zadań pracownikom

a)      Ustalanie celów pracy

b)      Ustalanie priorytetów pracy

c)      Rozliczanie z realizacji

d)      Sprawdzanie i badanie przyczyn niepowodzeń

5)      Informacja zwrotna

a)      Zasady przekazywani informacji zwrotnej

b)      Model FUKO w informacji zwrotnej

c)      Inne modele

d)      Rozróżnianie faktów od opinii

e)      Pytania coachingowe w informacji zwrotnej

f)       Najczęściej popełniane błędy w informacji zwrotnej

i)        Błędy w zachowaniach i podejmowaniu decyzji

ii)      Błędy w przekonaniach i ocenie prawdopodobieństwa

iii)    Stereotypy społeczne

Koszt: 800 zł + VAT

 •  Płatność za szkolenie odbywa się na zasadach przedpłaty.
 • Rozliczenie w formie przekazania darowizny na Fundację. Fundacja przeznaczy darowiznę ze szkoleń na cele statutowe: na prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej – która swoją pomocą obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych.
 • Jeżeli niezbędna jest faktura VAT prosimy o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszenia.
 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: Best Practice Sp. z o.o., ul. Dalanowska 48 lok.61, 03-566 Warszawa; NIP 1132851103; na podstawie faktury proforma.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) najpóźniej na dwa dni robocze przed warsztatami. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej (mailowej). Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty Best Practice Sp. z o.o. (Grupą Fundamenti) przysługują odsetki ustawowe.
 •  Best Practice Sp. z o.o. (Grupa Fundamenti) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.

Miejsce: Rodzinna Klubokawiarnia Praska, ul. Dąbrowszczaków 8, Warszawa

Godziny szkolenia: 9.00 -16.00 (każdego dnia)

 

EKSPERCI SZKOLENIA:

zdjecie_czrno_biale_scianka

Radosław Wajler – Magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości, konsultant, trener i business coach. Specjalizuje się w zakresie projektowania szkoleń według podejścia procesowego; posiada bogate doświadczenia w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów treningowych; stosuje efektywne rozwiązania budowania metodyki i prowadzenie zajęć; dba o zapewnienie wysokiej merytorycznej jakości szkoleń i prac doradczych. Opracowuje dynamiczne moduły szkoleniowe; bierze udział w opracowaniu narzędzi i prowadzeniu audytów personalnych, a w tym opracowanie i weryfikację narzędzi badania kompetencji z punktu widzenia biznesu; posiada doświadczenie w kierowaniu organizacjami pozarządowymi oraz budowaniu struktur organizacyjnych i personalnych firm. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podyplomowych studiach zarządzania zasobami ludzkimi oraz na wydziale psychologii.

Terminy