Dorota Wojciechowska

Dorota Wojciechowska

Dyplomowany trener zarządzania, mediator oraz menedżer zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada dyplom ukończenia Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK, certyfikat kompetencji trenerskich w zakresie zarządzania zmianą Panta Rhei, a także certyfikaty trenerskie w obszarze wdrażania treści szkoleń w formule on-line oraz w zakresie stosowania narzędzia analiz indywidualnych i grupowych Extended DISC® – narzędzie pomocne w procesie budowania i zarządzania zespołem (określanie typów zachowań kierowniczych i pracowniczych).

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Doradca Prawny w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończyła również dwuletni program Studium Administracji Państwowej, a w ramach rozwoju kompetencji członków korpusu służby cywilnej uczestniczyła w rocznym programie Studium Integracji Europejskiej realizowanym przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Od ponad 10 lat zajmuje się projektami szkoleniowo-rozwojowymi, tworząc i realizując także autorskie programy dla administracji i biznesu. Wdrażane przez nią projekty obejmują w szczególności obszar zarządzania, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zespołem oraz zarządzania zmianą. W ich zakresie realizowane są m.in. zagadnienia dotyczące stylów zarządzania i zasad budowania efektywnego zespołu, oceny okresowej, motywowania, delegowania zadań, skutecznej komunikacji, negocjacji oraz metod rozwiązywania konfliktów. Prowadzi również szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi klienta.

Realizowała szkolenia dla firm i instytucji takich jak: BPH SA, PeKaO SA, BGK SA, ZUS, Poczta Polska SA, izby i urzędy skarbowe, Izba Celna w Olsztynie, Ministerstwo Rozwoju, Prokuratura Generalna, Taurus Warszawa, WTBS „Kwatera”, terenowe organy administracji rządowej, w tym dla pracowników urzędów celnych, komend policji, komend państwowej straży pożarnej, urzędów ochrony zabytków, inspektoratów weterynarii, inspektoratów nadzoru budowlanego itp.

Wybrane projekty szkoleniowe:

„Zarządzanie zmianą” dla organów administracji celnej, „Umiejętności menedżerskie – wywieranie wpływu i motywowanie”  dla ZUS,  „Profesjonalna obsługa trudnego klienta” dla Poczty Polskiej S.A., „Nowoczesne techniki zarządzania zasobami ludzkimi” dla organów administracji skarbowej pod auspicjami KPRM, „Budowanie współpracy w zespole” dla Ministerstwa Rozwoju, „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie: Jak się skutecznie komunikować?” dla  organów administracji terenowej pod auspicjami KPRM.

Projekty realizowane dla pracowników banków: „Strategie negocjacji win-win” w ramach Letniej Szkoły Doskonalenia, „Negocjacje czyli sztuka porozumienia” w ramach Laboratorium Doskonalenia, „Wywieranie wpływu i osiąganie celów” w ramach Akademii Rozwoju oraz w zakresie zarządzania zmianą „ 6 ról współodpowiedzialnego lidera” – projekt o charakterze gamifikacji.  

Poza doświadczeniem trenerskim posiada doświadczenie w korporacji o profilu finansowym, a także blisko 10 letnią praktykę w organach administracji publicznej. Zajmowała się procedurą administracyjną, w ramach której odpowiadała za przygotowywanie projektów aktów administracyjnych o wysokim stopniu skomplikowania merytorycznego i proceduralnego. Koordynowała projekty z zakresu regulacji komunikacji elektronicznej, w tym projekty realizowane w ramach programów przedakcesyjnych UE. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem w organach administracji publicznej, zarówno w okresie tworzenia struktur, jak i zmian organizacyjnych urzędu.